MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Rekonstrukce bloku 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Rekonstrukce bloku 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Záměrem naší společnosti je vybudování zařízení pro poskytování zdravotních a sociálních služeb klientům chronicky nemocným, především s Alzheimerovou chorobou nebo trpícím ostatními formami demence.

Rekonstrukci provádí společnost METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec č.p. 600.

Odkaz na veřejnou zakázku Rekonstrukce bloku 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Po rekonstrukci bude provozovatelem zařízení společnost Domov Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú., která má s obdobnými zařízeními zkušenosti a provozuje domovy se zvláštním režimem po celé republice.

 video:  Domov Alzheimer (Ústecká TV)

 

Nejnovější informace:

5.6.2019 - Pokračují práce na výstavbě výtahového bloku.  V 1.PP se provádí zednické práce, montáž TZB–ZTI, elektro a VZT rozvodů. V 5.NP se provádí montáž SDK konstrukcí a pokračují práce TZB.

29.5.2019 - Pokračují práce na výstavbě výtahového bloku. Dále se provádí vyzdívky obvodové zdi 1.NP přístavby jídelny. V 1.PP se provádí zednické práce na přípravě pro VZT. V 5.NP se provádí montáž SDK konstrukcí a pokračují práce TZB.

22.5.2019 - Zhotovitel pokračuje ve výstavbě výtahového bloku. Dále provádí vyzdívku obvodové zdi 1.NP. V hlavním objektu zhotovitel provádí postupnou betonáž podlah. Provádí montáž SDK konstrukcí v 5.NP a provádí práce TZB.

8.5.2019 - Zhotovitel pokračuje ve výstavbě výtahového bloku, a to montáží výztuže v úrovni 1.PP. Dále  provádí vyzdívky obvodové zdi 1.NP přístavby jídelny. V hlavním objektu zhotovitel provádí postupnou betonáž podlah v 1.PP. Provádí se montáž SDK konstrukcí v 5.NP a se práce spojené s TZB.

24.4.2019 - Zhotovitel provádí hydroizolace suterénních prostor. Na střešní konstrukci zhotovitel provedl podkladní pás hydroizolačního souvrství. Nad 1.PP přístavby kuchyňského bloku  provedl zhotovitel montáž stropní konstrukce z předepjatých panelů. Zhotovitel dále provádí montáž rozvodů ZTI, ÚT  a elektro.

3.4.2019 - Zhotovitel provádí zednické práce uvnitř objektu, provádí zazdívky již provedených instalací, zednické vyrovnání podhledů stropů a montáž armovací tkaniny do tmelu, dále provádí omítací práce v suterénu. Ve 4.NP provedl zhotovitel montáž kročejové izolace a následné zalití cementovým samonivelačním potěrem. Zhotovitel dále provádí montáž rozvodů ZTI, ÚT  a elektro.

27.3.2019 - Pokračují zednické práce uvnitř objektu. Provádí se montáž rozvodů ZTI, ÚT  a elektro. Pokračují práce na pokládce konstrukčních vrstev podlah. V suterénu přístavby kuchyňského bloku provádí zhotovitel montáž výztuže ztužujících věnců a bednění. Vprostoru budoucí přístavby schodišťového bloku dokončil zhotovitel podkladní vrstvy pod železobetonovou desku pro následné založení.

20.3.2019 - Zhotovitel provádí zednické práce uvnitř objektu, provádí zazdívky již provedených instalací, zednické vyrovnání podhledů stropů.V 1.PP v přístavbě kuchyňského bloku provádí zhotovitel vyzdívky nenosných příček. Vzhledem k zjištěným nerovnostem stávajících stropních podlahových konstrukcí bylo provedeno vyrovnání popílko-cementovou suspenzí. Dále zhotovitel provádí montáž rozvodů ZTI, ÚT a elektro.

12.3.2019 - Provádí se zednické práce uvnitř objektu, zazdívky již provedených instalací, zednické vyrovnání podhledů stropů. Jsou prováděny úpravy stávajícíobvodové stěny v místě budoucího vstupu do jídelního bloku. Pokračují práce na montáži schodiště do nástavby objektu ve stávajícím schodišti. Provádí se montáž rozvodů ZTI, ÚT  a elektro. Byly zahájeny práce na pokládce konstrukčních vrstev podlah.

20.2.2019 - Zhotovitel provádí zednické práce uvnitř objektu, provádí zazdívky již provedených instalací. Provádí zednické vyrovnání podhledů stropů a montáž armovací tkaniny do tmelu. Dále zhotovitel provádí vyzdívky ztraceného bednění a osazení překladů nad otvory kuchyňského a jídelního bloku. Provádí se montáž rozvodů TZB. Pokračují práce na montáži schodiště do nástavby objektu v části stávajícího schodiště.

13.2.2019 - Byly zahájeny zednické práce pozastavené vlivem nízkých teplot. Provádí se zednické vyrovnání podhledů stropů. Byla provedena betonáž ztraceného bednění kuchyňského a jídelního bloku. Pokračují práce na montáži schodiště do nástavby objektu v části stávajícího schodiště.
Společnost ČEZ Distribuce a.s. pokračuje  na dokončení přeložky NN. Z důvodu přepojování napájecích bodů bude
ve čtvrtek 21.2.2019 přerušena dodávka el. energie pro stavbu a do okolních domů.

6.2.2019 - Vzhledem k nízkým teplotám pod bodem mrazu, jsou práce, které jsou ovlivněné nízkou teplotou, pozastaveny. Zhotovitel provádí bourací práce pro rozvody ZTI a montáž rozvodů ÚT a elektro.

16.1.2019 - Zhotovitel pokračuje v montáži ocelových zárubní a provádí montáž rozvodů ZTI, elektro a ÚT. V 1.PP probíhají práce spojené s podřezáním objektu.  Vzhledem k nepříznivému počasí trvá přerušení práce na střešní konstrukci. Společnost ČEZ Distribuce zahájila přeložku kabelů NN , která je nutná z důvodu prostorové kolize v místě budoucí přístavby výtahové sekce.

9.1.2019 - Zhotovitel provádí montáž ocelových zárubní spolu s dozdívkami ostění. V objektu se dále provádí rýhy pro rozvody elektro a ZTI, a byla zahájena montáž rozvodů ZTI, ELEKTRO a ÚT. V 1.PP zhotovitel zahájil práce spojené s podřezáním objektu.  Vzhledem k nepříznivému počasí trvá přerušení práce na střešní konstrukci.

19.12.2018 - Zhotovitel provádí montáž ocelových zárubní spolu s dozdívkami ostění. V prostoru budoucího kuchyňského a jídelního bloku zhotovitel provádí montáž nosných zdí ze ztraceného bednění a vnitřní nosné stěny z porothermu. Dále zhotovitel v objektu provádí rýhy ve stěnách pro rozvody elektro a ZTI, a zahájil montáž rozvodů ZTI a elektro. Vzhledem k nepříznivénu počasí byly přerušeny práce na střešní konstrukci, resp. její skladbě.

5.12.2018 - Zhotovitel dokončil pokládku pojistné hydroizolace. Dále dokončuje omítací práce uvnitř objektu. V prostoru budoucího kuchyňského a jídelního bloku zhotovitel zahájil montáž nosných zdí ze ztraceného bednění. Dále zhotovitel provádí práce elektro, ZTI a montáž sádrokartonových konstrukcí.

21.11.2018 - Zhotovitel provádí pokládku pojistné hydroizolace - parotětěsné zábrany. Dále provádí omítací práce uvnitř objektu. V prostoru budoucího kuchyňského a jídelního bloku byla dokončena montáž výztuže základové desky a osazení těsnících prvků. Dále zhotovitel v objektu provádí montáž rozvodů elektro a ZTI a sádrokartonové konstrukce.

7.11.2018 - Zhotovitel provádí montáž střešní konstrukce, dále provádí montáž okenních rámů. Dále provádí omítací práce uvnitř objektu. V prostoru budoucího kuchyňského a jídelního bloku zhotovitel provádí montáž výztuže základové desky. Zhotovitel v rekonstruovaném objektu objektu zahájil montáž rozvodů elektroinstalace a přípravné práce pro rozvody ZTI.

31.10.2018 - Uvnitř objektu se provádí vyzdívání příček a byly zahájeny práce na omítách. Probíhají práce na zastřešení objektu.

24.10.2018 - V současné době byla zahájena montáž oken a přípravné práce na zastřešení hlavní části objektu. Dokončuje se instalace ležaté kanalizace před zahájením prací na základové desce přístavby. Kolem objektu probíhají výkopové práce pro jeho podříznutí a obnovení vodorovné hydroizolace.

26.9.2018 - Byla dokončena vyzdívka nosných zdí v 5.NP. a dokončena výztuž a bednění ztužujících věnců zdiva 5.NP - I. výškové úrovně. Zhotovitel dokončil hloubení stavební jámy pro přístavbu jídelní a kuchyňské přístavby a provedl výkop pro osazení revizní šachty kanalizační přípojky. Ubourává přesah stávající podkladní betonové desky v prostoru budoucí přístavby. V 1.PP se provádí zemní práce spojené s odkopem v prostoru stávajících rýh v podkladní betonové desce pro nově navrženou ležatou kanalizaci.

5.9.2018 - Realizují práce na výstavbě horního patra a byly zahájeny výkopové práce pro přístavbu objektu.

22.8.2018 - Byly dokončeny bourací práce a pokračují vyzdívky příček a zazdívky otvorů.

24.7.2018 - Došlo k demontáži střešního pláště a pokračují bourací práce a práce na nových konstrukcích.

4.7.2018 - Pokračují bourací práce a odstraňují se nášlapné vrstvy.  Byly zahájeny vyzdívky ztužujících příček.

7.6.2018 - Došlo k oplocení staveniště a probíhají přípravné a bourací práce uvnitř objektu.

30.5.2018 - Dne 30.5.2018 došlo k předání staveniště, bl. 60 v ulici Táboritů v Mostě firmě, která bude provádět rekonstrukční práce na objektu, aby zde vzniklo plánované zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou. Vlastní stavební činnost vypukne již od pondělí 4.6.2018. Práce bude provádět regionální stavební firma METALL QUATRO spol. s r. o.

 

Vizualizace budoucí podoby domova:

rendr obr 1.jpgrendr obr 4.jpgrendr obr 5.jpg