MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Rekonstrukce bloku 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Rekonstrukce bloku 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem
realizováno 5/2018 - 01/2020


Záměrem naší společnosti bylo vybudování zařízení pro poskytování zdravotních a sociálních služeb klientům chronicky nemocným, především s Alzheimerovou chorobou nebo trpícím ostatními formami demence.

Rekonstrukci provedla společnost METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec č.p. 600.

Odkaz na veřejnou zakázku Rekonstrukce bloku 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

 

Provozovatelem zařízení je Domov Alzheimer Most z.ú. , která má s obdobnými zařízeními zkušenosti a provozuje domovy se zvláštním režimem po celé republice.

 video:  Domov Alzheimer (Ústecká TV)

 

Archiv zpráv:

leden 2020 - Byl vydán kolaudační souhlas k užívání stavby  a následné předání budovy budoucímu provozovateli do užívání.

13.11.2019 - Zhotovitel dokončuje montáž výtahů. V celém objektu jsou prováděny kompletace technického zařízení budovy, montáže keramických dlažeb, malby. Zhotovitel dokončuje montáž provětrávané fasády. Na střešní hlavního objektu zhotovitel dokončuje střešní plášť. Pokračují práce na zpevněných plochách, vybudování plynové přípojky a odkanalizování zpevněných ploch. Zhotovitel provádí práce spojené s výstavbou přístupové rampy na terasu k jídelně.

16.10.2019 - Zhotovitel pokračuje v montáži předsazeného AL fasádního systému. V prostoru budovaného gastro bloku byly provedeny samonivelační stěrky podlah a pokračují zednické práce a práce na technickém zařízení budovy. V hlavním objektu pokračují montáže keramických obkladů, dlažeb, a další zednické práce – začištění kolem obkladů a dveří. Na fasádě objektu pokračují práce spojené s montáží předokenního zábradlí a provětrávané fasády. Dokončují se práce na zasklení výtahové přístavby.

25.9.2019 - Zhotovitel pokračuje v montáži předsazeného AL fasádního systému. V gastro části zhotovitel provádí montáže zavěšených podhledových konstrukcí, keramických obkladů a práce na technickém zařízení budovy (TZB). V hlavním objektu pokračují práce TZB, montáž keramických obkladů, dlažeb a zednické práce. Na fasádě objektu pokračují práce spojené s montáží KZS a provětrávané fasády. Zhotovitel pokračuje v pracích spojených s vybudováním zpevněných ploch.

29.8.2019 - Zhotovitel pokračuje ve výstavbě výtahového bloku. V hlavním objektu zhotovitel provádí montáž keramických obkladů a dlažeb spolu s postupným prováděním svislé a vodorovné hydroizolace určených ploch v koupelnových prostorách – sprchové kouty.  Dále zhotovitel pokračuje v montáži spodní konstrukce provětrávané fasády v 5.NP. V prostoru budovaného gastro bloku provedl zhotovitel zastropení 1.NP panely spolu s dobetonávkou a celoobvodovým ztužením. Zhotovitel dále provedl betonáž podlahové konstrukce v budoucí jídelně. Zhotovitel pokračuje v provádění kanalizační přípojky.

21.8.2019 - Pokračují práce na výstavbě výtahového bloku. V hlavním objektu zhotovitel provádí montáž keramických obkladů a dlažeb spolu s postupným prováděním svislé a vodorovné hydroizolace určených ploch v koupelnových prostorách – sprchové kouty.  Dále zhotovitel pokračuje v montáži spodní konstrukce provětrávané fasády v 5.NP a na severní straně již založil první desky fasádního obkladu. V prostoru budovaného gastro bloku provedl zhotovitel betonáž ztužujícího věnce.

17.7.2019 - Zhotovitel pokračuje ve výstavbě výtahového bloku. V hlavním objektu zhotovitel provádí montáž TZB – ZTI, elektro a VZT. Pokračuje montáž keramických obkladů a dlažeb. Dále zhotovitel provádí montáž roštu provětrávané fasády  spolu s montáží tepelné izolace a difúzní fólie.

27.6.2019 - Zhotovitel pokračuje ve výstavbě výtahového bloku. U kuchyňského bloku provádí montáž bednění opěrné zdi. V hlavním objektu pokračují provádí zednické práce, montáž TZB – ZTI, elektro a VZT. Pokračuje montáž keramických obkladů, dlažby uvnitř objektu a KZS fasády.

19.6.2019 - Pokračují práce na výstavbě výtahového bloku. U kychyňskkého bloku byla dokončena montáž výztuže opěrné zdi. V hlavním objektu se provádí zednické práce, montáž TZB–ZTI, elektro a VZT rozvodů. Byla zahájena montáž keramických obkladů a montáž zateplení objektu.

5.6.2019 - Pokračují práce na výstavbě výtahového bloku.  V 1.PP se provádí zednické práce, montáž TZB–ZTI, elektro a VZT rozvodů. V 5.NP se provádí montáž SDK konstrukcí a pokračují práce TZB.

29.5.2019 - Pokračují práce na výstavbě výtahového bloku. Dále se provádí vyzdívky obvodové zdi 1.NP přístavby jídelny. V 1.PP se provádí zednické práce na přípravě pro VZT. V 5.NP se provádí montáž SDK konstrukcí a pokračují práce TZB.

22.5.2019 - Zhotovitel pokračuje ve výstavbě výtahového bloku. Dále provádí vyzdívku obvodové zdi 1.NP. V hlavním objektu zhotovitel provádí postupnou betonáž podlah. Provádí montáž SDK konstrukcí v 5.NP a provádí práce TZB.

8.5.2019 - Zhotovitel pokračuje ve výstavbě výtahového bloku, a to montáží výztuže v úrovni 1.PP. Dále  provádí vyzdívky obvodové zdi 1.NP přístavby jídelny. V hlavním objektu zhotovitel provádí postupnou betonáž podlah v 1.PP. Provádí se montáž SDK konstrukcí v 5.NP a se práce spojené s TZB.

24.4.2019 - Zhotovitel provádí hydroizolace suterénních prostor. Na střešní konstrukci zhotovitel provedl podkladní pás hydroizolačního souvrství. Nad 1.PP přístavby kuchyňského bloku  provedl zhotovitel montáž stropní konstrukce z předepjatých panelů. Zhotovitel dále provádí montáž rozvodů ZTI, ÚT  a elektro.

3.4.2019 - Zhotovitel provádí zednické práce uvnitř objektu, provádí zazdívky již provedených instalací, zednické vyrovnání podhledů stropů a montáž armovací tkaniny do tmelu, dále provádí omítací práce v suterénu. Ve 4.NP provedl zhotovitel montáž kročejové izolace a následné zalití cementovým samonivelačním potěrem. Zhotovitel dále provádí montáž rozvodů ZTI, ÚT  a elektro.

27.3.2019 - Pokračují zednické práce uvnitř objektu. Provádí se montáž rozvodů ZTI, ÚT  a elektro. Pokračují práce na pokládce konstrukčních vrstev podlah. V suterénu přístavby kuchyňského bloku provádí zhotovitel montáž výztuže ztužujících věnců a bednění. Vprostoru budoucí přístavby schodišťového bloku dokončil zhotovitel podkladní vrstvy pod železobetonovou desku pro následné založení.

20.3.2019 - Zhotovitel provádí zednické práce uvnitř objektu, provádí zazdívky již provedených instalací, zednické vyrovnání podhledů stropů.V 1.PP v přístavbě kuchyňského bloku provádí zhotovitel vyzdívky nenosných příček. Vzhledem k zjištěným nerovnostem stávajících stropních podlahových konstrukcí bylo provedeno vyrovnání popílko-cementovou suspenzí. Dále zhotovitel provádí montáž rozvodů ZTI, ÚT a elektro.

12.3.2019 - Provádí se zednické práce uvnitř objektu, zazdívky již provedených instalací, zednické vyrovnání podhledů stropů. Jsou prováděny úpravy stávajícíobvodové stěny v místě budoucího vstupu do jídelního bloku. Pokračují práce na montáži schodiště do nástavby objektu ve stávajícím schodišti. Provádí se montáž rozvodů ZTI, ÚT  a elektro. Byly zahájeny práce na pokládce konstrukčních vrstev podlah.

20.2.2019 - Zhotovitel provádí zednické práce uvnitř objektu, provádí zazdívky již provedených instalací. Provádí zednické vyrovnání podhledů stropů a montáž armovací tkaniny do tmelu. Dále zhotovitel provádí vyzdívky ztraceného bednění a osazení překladů nad otvory kuchyňského a jídelního bloku. Provádí se montáž rozvodů TZB. Pokračují práce na montáži schodiště do nástavby objektu v části stávajícího schodiště.

13.2.2019 - Byly zahájeny zednické práce pozastavené vlivem nízkých teplot. Provádí se zednické vyrovnání podhledů stropů. Byla provedena betonáž ztraceného bednění kuchyňského a jídelního bloku. Pokračují práce na montáži schodiště do nástavby objektu v části stávajícího schodiště.
Společnost ČEZ Distribuce a.s. pokračuje  na dokončení přeložky NN. Z důvodu přepojování napájecích bodů bude
ve čtvrtek 21.2.2019 přerušena dodávka el. energie pro stavbu a do okolních domů.

6.2.2019 - Vzhledem k nízkým teplotám pod bodem mrazu, jsou práce, které jsou ovlivněné nízkou teplotou, pozastaveny. Zhotovitel provádí bourací práce pro rozvody ZTI a montáž rozvodů ÚT a elektro.

16.1.2019 - Zhotovitel pokračuje v montáži ocelových zárubní a provádí montáž rozvodů ZTI, elektro a ÚT. V 1.PP probíhají práce spojené s podřezáním objektu.  Vzhledem k nepříznivému počasí trvá přerušení práce na střešní konstrukci. Společnost ČEZ Distribuce zahájila přeložku kabelů NN , která je nutná z důvodu prostorové kolize v místě budoucí přístavby výtahové sekce.

9.1.2019 - Zhotovitel provádí montáž ocelových zárubní spolu s dozdívkami ostění. V objektu se dále provádí rýhy pro rozvody elektro a ZTI, a byla zahájena montáž rozvodů ZTI, ELEKTRO a ÚT. V 1.PP zhotovitel zahájil práce spojené s podřezáním objektu.  Vzhledem k nepříznivému počasí trvá přerušení práce na střešní konstrukci.

19.12.2018 - Zhotovitel provádí montáž ocelových zárubní spolu s dozdívkami ostění. V prostoru budoucího kuchyňského a jídelního bloku zhotovitel provádí montáž nosných zdí ze ztraceného bednění a vnitřní nosné stěny z porothermu. Dále zhotovitel v objektu provádí rýhy ve stěnách pro rozvody elektro a ZTI, a zahájil montáž rozvodů ZTI a elektro. Vzhledem k nepříznivénu počasí byly přerušeny práce na střešní konstrukci, resp. její skladbě.

5.12.2018 - Zhotovitel dokončil pokládku pojistné hydroizolace. Dále dokončuje omítací práce uvnitř objektu. V prostoru budoucího kuchyňského a jídelního bloku zhotovitel zahájil montáž nosných zdí ze ztraceného bednění. Dále zhotovitel provádí práce elektro, ZTI a montáž sádrokartonových konstrukcí.

21.11.2018 - Zhotovitel provádí pokládku pojistné hydroizolace - parotětěsné zábrany. Dále provádí omítací práce uvnitř objektu. V prostoru budoucího kuchyňského a jídelního bloku byla dokončena montáž výztuže základové desky a osazení těsnících prvků. Dále zhotovitel v objektu provádí montáž rozvodů elektro a ZTI a sádrokartonové konstrukce.

7.11.2018 - Zhotovitel provádí montáž střešní konstrukce, dále provádí montáž okenních rámů. Dále provádí omítací práce uvnitř objektu. V prostoru budoucího kuchyňského a jídelního bloku zhotovitel provádí montáž výztuže základové desky. Zhotovitel v rekonstruovaném objektu objektu zahájil montáž rozvodů elektroinstalace a přípravné práce pro rozvody ZTI.

31.10.2018 - Uvnitř objektu se provádí vyzdívání příček a byly zahájeny práce na omítách. Probíhají práce na zastřešení objektu.

24.10.2018 - V současné době byla zahájena montáž oken a přípravné práce na zastřešení hlavní části objektu. Dokončuje se instalace ležaté kanalizace před zahájením prací na základové desce přístavby. Kolem objektu probíhají výkopové práce pro jeho podříznutí a obnovení vodorovné hydroizolace.

26.9.2018 - Byla dokončena vyzdívka nosných zdí v 5.NP. a dokončena výztuž a bednění ztužujících věnců zdiva 5.NP - I. výškové úrovně. Zhotovitel dokončil hloubení stavební jámy pro přístavbu jídelní a kuchyňské přístavby a provedl výkop pro osazení revizní šachty kanalizační přípojky. Ubourává přesah stávající podkladní betonové desky v prostoru budoucí přístavby. V 1.PP se provádí zemní práce spojené s odkopem v prostoru stávajících rýh v podkladní betonové desce pro nově navrženou ležatou kanalizaci.

5.9.2018 - Realizují práce na výstavbě horního patra a byly zahájeny výkopové práce pro přístavbu objektu.

22.8.2018 - Byly dokončeny bourací práce a pokračují vyzdívky příček a zazdívky otvorů.

24.7.2018 - Došlo k demontáži střešního pláště a pokračují bourací práce a práce na nových konstrukcích.

4.7.2018 - Pokračují bourací práce a odstraňují se nášlapné vrstvy.  Byly zahájeny vyzdívky ztužujících příček.

7.6.2018 - Došlo k oplocení staveniště a probíhají přípravné a bourací práce uvnitř objektu.

30.5.2018 - Dne 30.5.2018 došlo k předání staveniště, bl. 60 v ulici Táboritů v Mostě firmě, která bude provádět rekonstrukční práce na objektu, aby zde vzniklo plánované zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou. Vlastní stavební činnost vypukne již od pondělí 4.6.2018. Práce bude provádět regionální stavební firma METALL QUATRO spol. s r. o.

 

Vizualizace budoucí podoby domova:

rendr obr 1.jpgrendr obr 4.jpgrendr obr 5.jpg