Úřední hodiny PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Havarijní služba 800 136 018
Havarijní služba pro blok 34, 35 777 737 741
Zpět

Pravidla pro uzavírání smluv o užívání bytů v bytových domech pro seniory

PRAVIDLA PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV O UŽÍVÁNÍ BYTŮ V BYTOVÝCH DOMECH PRO SENIORY V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Čl. I
ÚČEL PRAVIDEL

1.1.    Tato pravidla vymezují postup před uzavíráním nájemních smluv a při uzavírání nájemních smluv o užívání bytů v bytových domech pro seniory (dále jen BDS), které jsou v majetku společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.
1.2.    Bytovou problematiku upravuje zejména zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Nájemní vztahy, jejichž předmětem je užívání bytu v BDS, se dále řídí Zásadami pro užívání bytů a nebytových prostorů v domech v majetku společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., těmito pravidly a nájemními smlouvami.

Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. vlastní a spravuje níže uvedené bytové domy pro seniory:

  • Bytový dům pro seniory, Růžová 2071, Most
  • Bytový dům pro seniory, Růžová 2070, Most
  • Bytový dům pro seniory, U Parku 2072, Most

Byty v bytových domech pro seniory jsou určeny seniorům jejichž celkový zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči a umožňuje jim vést samostatný život.

1.3    Zájemcem o uzavření nájemní smlouvy o užívání bytu v BDS (dále jen zájemce) může být osoba, která:

a)    je občanem České republiky, cizincem s povoleným trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území České republiky, nebo občanem zemí EU,
b)    má trvalý pobyt v Mostě,
c)    řádně hradí nájem bytu a ostatní poplatky s nájmem bytu související
d)    nemá v účetní a daňové evidenci statutárního města Mostu žádné dluhy,
e)    nemá v evidenci společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. žádné dluhy,
f)    dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo je již poživatelem starobního důchodu
g)    nepečuje o nezaopatřené dítě.

1.4    Zájemce, který nesplňuje podmínky uvedené v bodě 1.3, může být zařazen do seznamu zájemců o uzavření nájemní smlouvy do BDS na základě výjimky udělené představenstvem společnosti.

Čl. II
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

2.1    Žádost o uzavření nájemní smlouvy o užívání bytu v bytových domech pro seniory (dále jen nájemní smlouva) podává zájemce na adresu sídla společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., J. Skupy 2522, Most. O přijetí žádosti o uzavření nájemní smlouvy rozhoduje MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.
2.2    Zájemce vyplní žádost o uzavření nájemní smlouvy na předepsaném tiskopise.
2.3    Zájemcem mohou být i manželé nebo jiné osoby (druh-družka), které žijí ve společné domácnosti. V takovém případě si žádost musí podat každá osoba samostatně.

Čl. III
EVIDENCE ŽÁDOSTÍ

3.1 Žádosti o uzavření nájemní smlouvy eviduje společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. Na 
      podkladě podaných žádostí je veden seznam zájemců podle data podání žádosti. Do 
      seznamu zájemců se zařazují pouze zájemci, kteří splňují podmínky uvedené v čl. I.
3.2 Zájemce obdrží ve lhůtě 30 dnů, od doručení žádosti písemné vyrozumění o zařazení
      do seznamu zájemců nebo oznámení o nesplnění podmínek pro zařazení do seznamu
      zájemců.
3.3 Zájemce, který bez řádného odůvodnění v navrhovaném
      termínu odmítne akceptovat uzavření nájemní smlouvy, se zařadí na konec seznamu
      zájemců.
3.4 Ze seznamu vyřadí MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. zájemce, který:

  • při podání nebo doplnění své žádosti o uzavření nájemní smlouvy záměrně uvedl nepravdivé údaje,
  • přestal splňovat podmínky pro zařazení do seznamu zájemců,
  • zemřel
  • bez závažných důvodů nebude reagovat na písemnou výzvu společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. k uzavření nájemní smlouvy nebo k aktualizaci své žádosti (k vyřazení dojde marným uplynutím šedesátého dne po doručení výzvy),
  • o vyřazení požádal.

Čl. IV
UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

4.1 Pověřený zaměstnanec společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. vybere zájemce podle pořadí v seznamu zájemců na uvolněnou bytovou jednotu a odpovídajícím způsobem ho vyzve k uzavření nájemní smlouvy.
4.2 Zájemce, který je nájemcem bytu v majetku statutárního města Mostu nebo společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., uzavře dohodu o ukončení nájmu tohoto bytu.
4.3 Zájemce poskytne před uzavřením nájemní smlouvy společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. jednorázový poplatek. Jeho výše je určena podle velikosti bytu v BDS, který se stane  předmětem nájemní smlouvy.

Jednorázový poplatek dle velikosti bytu:
Velikost bytu 1:1     15 000 Kč
Velikost bytu 0:2     15 000 Kč
Velikost bytu 1:2     20 000 Kč
Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. tyto finanční prostředky použije na obnovu společných prostor a zajištění provozu bytových domů pro seniory.

4.4 Nájemní smlouvu uzavírá se zájemcem společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Čl. V
PŘEDNOSTNÍ UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

V případě, kdy od podání žádosti o zařazení do seznamu zájemců uplynula doba minimálně tři měsíce, může zájemce požádat o přednostní uzavření nájemní smlouvy. Žádost o přednostní uzavření nájemní smlouvy se podává na předepsaném tiskopise. O žádostech rozhoduje představenstvo společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. Po vyhovění žádosti o přednostní uzavření nájemní smlouvy je ze strany zájemce poskytnut společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. jednorázový poplatek ve výši 15 000 Kč (jedná-li se o zájemce s trvalým pobytem na území města Mostu), popř. ve výši 20 000 Kč (jedná-li se o zájemce s trvalým pobytem v jiné obci).

Čl. VI
PODMÍNKY SOUVISEJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ

6.1 Byty v BDS mohou užívat pouze nájemci. Přenechání bytu nebo jeho části k užívání jiné osobě je zakázáno. V případě porušení povinnosti nájemce nepřenechat byt jiné osobě má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a uložit nájemci povinnost, aby mu byt bezodkladně odevzdal.
6.2 Zánik nájmu bytu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nájemní smlouvou.

Čl. VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 O výjimkách z ustanovení těchto pravidel rozhoduje představenstvo společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.
7.2 Pravidla pro uzavírání smluv o užívání bytů v bytových domech pro seniory v majetku společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. schválilo představenstvo společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. dne 27. 10. 2020, usnesením č. 81/15/20. Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení.
Nabytím jejich účinnosti pozbývají účinnosti Pravidla pro uzavírání smluv o užívání bytů v bytových domech pro seniory v majetku společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., schválená představenstvem dne 29. 7. 2020, usnesením č. 43/9/20.

Naše služby

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

ul. J. Skupy 2522
434 01 Most

Telefon: 476 705 084, 476 100 758
ID datové schránky: 6qnfahe

IČO: 25438832
DIČ: CZ25438832